Raport Światowej Organizacji Zdrowia WHO w sprawie ochrony powietrza

Jakie są skutki dla zdrowia zanieczyszczenia powietrza związane z transportem?

Problem istnieje !
Skutki dla zdrowia związane zanieczyszczeniem powietrza wywołanym transportem, stały się jednym z głównych problemów związanych z transportem. W ciągu najbliższych kilku lat, transport drogowy w znaczącym stopniu przyczyni się do zanieczyszczenia powietrza w miastach w całym regionie Europy, a prognozy wskazują, że będzie dochodzić do 100 000 zgonów rocznie w miastach, związanych z zanieczyszczeniem powietrza oraz skróceniem długości życia o średnio rok. Znaczna część tych zgonów i szeregu innych negatywnych skutków dla zdrowia będzie spowodowane zanieczyszczeniem powietrza związanych z transportem.
W 2010 r. 90% ludności miejskiej w 15 krajach należących do Unii Europejskiej (UE) przed 1 maja 2004 i było narażonych na złą jakość powietrza jeśli chodzi o wartości dopuszczalne dla dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu. Ponadto stwierdzono, że narażenie na działanie pyłu zawieszonego, nadal będzie powodować znaczące skutki dla zdrowia. Istnieje ryzyko, że we wschodniej części Regionu Europejskiego będzie więcej trudności wypełnieniu norm jakości powietrza. W tej części regionu, szybki wzrost ilości prywatnych samochodów i towarów przewożonych przez ciężarówki, w połączeniu ze spadkiem zainteresowania transportu publicznego, przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza.
Raport WHO z 2005 roku dotyczący Skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza związanego z transportem, stanowi pierwszą kompleksową ocenę zanieczyszczenia powietrza związanego z transportem drogowym i zagrożeń, jakie stanowi dla zdrowia człowieka. Co więcej,raport zwraca uwagę na cały łańcuch istotnych kwestii: od wzorów i trendów w działaniach, które określają intensywność emisji z transportu, do udziału ruchu, do poziomu zanieczyszczeń i wreszcie wzorców narażenia ludzi na takie zanieczyszczenia.

Ustalenia dotyczące misji pochodzących z sektora transportu:

Sektor transportu jest ważnym źródłem emisji w szerokim zakresie gazowych zanieczyszczeń powietrza i pyłu zawieszonego (PM) o różnych rozmiarach i kompozycji. Emisja z rury wydechowej to przede wszystkim do 30% cząstek drobnego pyłu PM (mniej niż 2,5 um w średnicy aerodynamicznej: PM2.5) na obszarach miejskich. Pozostałe emisje z transportu drogowego (takie jak te z zawieszonego pyłu drogowego i zużycia opon i okładzin hamulcowych), są ważnymi czynnikami w grubej frakcji PM (2,5-10 mikrometrów średnicy aerodynamicznej: PM10-2.5). Transport drogowy w miastach jest również najważniejszym źródłem emisji dwutlenku azotu i benzenu. W przyszłości, alternatywne technologie napędu pojazdów - takie jak ogniwa paliwowe, pojazdy elektryczne i pojazdy hybrydowe - mogą odgrywać istotną rolę na rynku i mieć znaczący wpływ na emisję zanieczyszczeń, ale nie należy się spodziewać, aby stało się to w następnej dekadzie.

Narażenie człowieka na zanieczyszczenia powietrza związanych z transportem

Narażenie na zanieczyszczenia powietrza związane z transportem jest zmienne, gdyż niektóre grupy mogą być bardziej narażone, w zależności od tego, jak długo pozostają w obszarach zanieczyszczonych i co robią gdy tam są. Dla większości zanieczyszczeń, stężenia narażenia wydają się być dwa do trzech razy większe w pobliżu ruchliwych dróg w porównaniu do miejsc pomiarowych. Ponadto ekspozycje wewnątrz pojazdów są szczególnie wysokie dla spalin i podstawowych cząstek stałych PM. Niemniej jednak, wzory ekspozycji są często złożone i różnią się znacznie w zależności od konkretnego zanieczyszczenia, stylu życia i zachowania szczególnej grupy populacji. Ponadto, narażenie na zanieczyszczenia różni się wśród kierowców, rowerzystów i pieszych, ale trudno jest oddzielić ich narażenia na zanieczyszczenie powietrza związane z transportem od narażenia na zanieczyszczenia pochodzące z innych źródeł.

Skutki dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza związanych z transportem

Dowody z badań epidemiologicznych i toksykologicznych wskazują, że zanieczyszczenie powietrza w zakresie transportu wpływa na szereg skutków zdrowotnych. Takie zanieczyszczenia przyczyniają się do zwiększenia ryzyka zgonu, szczególnie z przyczyn sercowo-płucnych, a to zwiększa ryzyko nie-alergicznych objawów chorób dróg oddechowych. Badania eksperymentalne wskazują, że efekty związane są ze zmianami w wytwarzaniu reaktywnych form tlenu, zmieniają w układzie obronnym człowieka antyoksydacyjne na niealergiczne procesy zapalne. Badania laboratoryjne sugerują, że zanieczyszczenie powietrza związane z transportem zwiększa ryzyko rozwoju alergii i może nasilać objawy - w szczególności, u podatnych podgrup. Dowody z badań populacyjnych potwierdzają tę opinię.
Badania laboratoryjne wskazują, że cząstki stałe PM (szczególnie o zawartości sadzy) oraz ozon są związana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia śmiertelności i zachorowalności układu oddechowego. Podczas ekspozycji organizmu na dwutlenek azotu, ozon i cząsteczki stałe PM występuje powiązanie z rozwojem chorób i reakcji alergicznych. Niektóre badania wskazują na znaczny wzrost ryzyka zawału mięśnia sercowego, wywołanych zanieczyszczeniem związanym z transportem; jednak tylko kilka badań szczegółowych przeprowadzono w tej kwestii. Inne badania i eksperymentalne dowody wskazują, że w wyniku ekspozycji występują zmiany w regulacji autonomicznego układu nerwowego oraz wywołany zostaje stan zapalny w organizmie.
Badania wskazują również na zwiększone ryzyko wystąpienia różnych rodzajów raka u osób z długotrwałym narażeniem na wyższe poziomy zanieczyszczenia powietrza związanych z transportem. W szczególności narażenia zawodowe, długoterminowe u profesjonalnych kierowców i pracowników kolei, zwiększają częstość występowania śmiertelności na raka płuc. Dodatkowo istnieją dowody na niekorzystny wpływ na ciąże, ponieważ zarodki są uważane za bardzo podatne na różne rodzaje toksyny zawarte w powietrzu. Statystyki urodzeń, takie jak zwiększenie śmiertelności noworodków i zmniejszenie płodności męskiej, także wydają się zależeć od zanieczyszczenia powietrza, związanych z transportem, chociaż ilość badań dotyczących tej hipotezy jest niewielka.
Tylko kilka badań analizuje wpływ na zdrowie określonych substancji, a jeszcze mniej przeprowadzono z naciskiem na zanieczyszczenie powietrza związane z transportem. Badania te wskazują, że zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza mogą bezpośrednio zmniejszyć ostre napady astmy u dzieci, a także opiekę medyczną związaną z tymi atakami. Długoterminowe zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza związane jest ze spadkami w nad-reaktywności oskrzeli, w średniej rocznej tendencji zgonów z wszystkich przyczyn i chorób układu oddechowego i układu krążenia. Takie zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza zdają się wpływać na wzrost długości życia.

Względy polityczne

Wdrażanie usprawnień technologicznych, takich jak filtry cząstek, katalizatory i kontrola techniczna pojazdów, może mieć wpływ na zanieczyszczenie powietrza związane z transportem. Ponadto, bardziej rygorystyczne przepisy emisji spalin (na południu także tlenków azotu z silników Diesla i konwencjonalnej benzyny), może również przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza związanych z transportem. Technologie pojazdów na paliwo alternatywne mogą odgrywać ważną rolę w znacznym zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń powietrza. Jednak wiele z pozytywnych skutków ryzyka usprawnień technologicznych jest skompensowanych wzrostem liczby pojazdów, liczbą przejechanych kilometrów, przez tendencja do zastępowania mniejszymi pojazdami z mocniejszymi silnikami i poprzez zwiększone wykorzystanie oleju napędowego. Dlatego postęp technologiczny sam może być niewystarczająca do powrotu stężeń zanieczyszczeń związanych z transportem poniżej poziomów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Istnieje także potrzeba rozważenia środków, które wpływają na ilość podróży. Na przykład, zintegrowane planowanie urbanistyczne, takie jak urzędy zagospodarowania przestrzennego, tereny zielone i funkcje niemieszkalne wokół dróg miejskich, oddzielenie pieszych i rowerzystów od ruchu drogowego oraz wprowadzenie środków, które zapewniają środki zniechęcające do korzystania z pojazdów prywatnych (np. opłat parkingowych i opłat za ograniczenia przesyłowe) wydają się przyczyniać do obniżenia ceny emisji. Takie środki zachęcać będą do przechodzenia na rzecz transportu publicznego i wzrost ruchu rowerowego i spacerów, które mają dodatkowe pozytywne skutki dla zdrowia. Co więcej, mechanizmy kontroli, takie jak obowiązkowe przeglądy samochodów, są potrzebne, aby wyeliminować trucicieli.

źródło:
Ten raport jest oparty na wynikach projektu realizowanego przez Program Jakość powietrza Biura Regionalnego WHO dla Europy i przetłumaczony przez firmę atut.filtryeuro5.pl z Poznania